• home
 • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky

společnosti KITCHEN TECHNOLGY s.r.o. dle GDPR

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky (dále jen „Zásady“) společnosti Kitchen Technology s.r.o., IČ 27741711, DIČ CZ27741711, se sídlem Brněnská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Kitchen Technology s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při komunikaci nebo prodeji zboží prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře umístěného na webové stránce www.airforce.cz, k jakým účelům a jak dlouho společnost Kitchen Technology s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy uchovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Kitchen Technology s.r.o., a to v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Kitchen Technology s.r.o.

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Kitchen Technology s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Kitchen Technology s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s komunikací nebo prodejem zboží prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře umístěného na webové stránce www.airforce.cz může ze strany společnosti Kitchen Technology s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení, akademický titul
 • doručovací nebo korespondenční adresa
 • fakturační adresa, pokud je rozdílná od doručovací adresy

 

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo (může být postoupeno dopravci za účelem podání zprávy o doručování zásilky)
 • kontaktní e-mail
 • ID

 

3. Údaje o zakoupeném zboží

 • druh a specifikace koupeného zboží
 • způsob doručení a platby
 • údaje o reklamacích

 

4. Údaje o vašem chování na webu

 • zobrazované zboží a služby
 • zobrazované odkazy
 • způsob pohybu po webových stránkách www.airforce.cz
 • údaje o použitém zařízení
 • IP adresa a z ní odvozená poloha
 • identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze
 • použitý prohlížeč a jeho verze
 • údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

 

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování předmětných údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností, ale jejich zpracování umožní společnosti Kitchen Technology s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

 

 

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

 

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě uděleného souhlasu.

 

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti Kitchen Technology s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů společnosti Kitchen Technology s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není nutný Váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • fakturace za objednané a dodané zboží (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • poskytnutí adresních a kontaktních údajů dopravci (plnění smlouvy)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Kitchen Technology s.r.o. (oprávněný zájem společnosti Kitchen Technology s.r.o.)

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

 

V případě zakoupení zboží od společnosti Kitchen Technology s.r.o. prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře umístěného na webové stránce www.airforce.cz je společnost Kitchen Technology s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Kitchen Technology s.r.o. po dobu 5ti let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

 

Faktury vystavené společností Kitchen Technology s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

 

2. Zpracovávání údajů zákazníků společnosti Kitchen Technology s.r.o. se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka společnosti Kitchen Technology s.r.o. s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely (především zasílání obchodních a marketingových sdělení).

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu. Pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení subjekt poskytuje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a korespondenční adresu. Subjekt může osobní údaje poskytnout při nákupu na v obchodních prostorách společnosti Kitchen Technology s.r.o. nebo online prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře umístěného na webové stránce www.airforce.cz.

 

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Kitchen Technology s.r.o. od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Kitchen Technology s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost Kitchen Technology s.r.o. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání produktů společnosti Kitchen Technology s.r.o. a vytvářet a uchovávat pouze anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými obchodními a marketingovými nabídkami (např. upozornění na slevové akce).

 

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti Kitchen Technology s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

 

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Kitchen Technology s.r.o.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Kitchen Technology s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek společnosti Kitchen Technology s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti Kitchen Technology s.r.o.

 

 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

 

Společnost Kitchen Technology s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností Kitchen Technology s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů, zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Kitchen Technology s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, internetovou reklamu, dopravce. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. 

 

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

 

 

D. Způsob zpracování osobních údajů

 

Společnost Kitchen Technology s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Kitchen Technology s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

 

E. Obchodní a marketingová sdělení

 

Pro obchodní a marketingové sdělení společnosti Kitchen Technology s.r.o. nebo třetích stran užívá společnost Kitchen Technology s.r.o. vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním nebo marketingovým sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních a marketingových sdělení zaslaných společností Kitchen Technology s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost Kitchen Technology s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní a marketingové sdělení je možné zasílat na kontakty našich zákazníků na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 

 

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

 

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost Kitchen Technology s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti Kitchen Technology s.r.o. svoji totožnost, následující práva:

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti Kitchen Technology s.r.o.:

 

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Kitchen Technology s.r.o.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Kitchen Technology s.r.o. zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů, které společnost Kitchen Technology s.r.o. uchovává ze zákonných důvodů. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které jsou o něm zpracovávány, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na v obchodních prostorách společnosti Kitchen Technology s.r.o. nebo na e-mailové adrese info@airforce.cz.

 

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Kitchen Technology s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Kitchen Technology s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Žádost o výmaz osobních údajů podává subjekt údajů na e-mailovou adresu info@airforce.cz. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla společnosti Kitchen Technology s.r.o.

 

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Kitchen Technology s.r.o. nebo na e-mailovou adresu Kitchen Technology s.r.o. info@airforce.cz.

 

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Kitchen Technology s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Kitchen Technology s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.

 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Kitchen Technology s.r.o.

 

V případě, že společnost Kitchen Technology s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Kitchen Technology s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Kitchen Technology s.r.o. nebo e-mailovou adresu info@airforce.cz.

 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na v obchodních prostorách společnosti Kitchen Technology s.r.o., dopisem do sídla společnosti Kitchen Technology s.r.o. anebo na e-mailovou adresu info@airforce.cz.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na e-mailovou adresu info@airforce.cz.

 

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).